Главная страница
Навигация по странице:

 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни«КУРОРТНА СПРАВА»

 • Змістовий модуль 1. Розвиток курортів, теорії та практики курортології в країнах світу та в Україні . . ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

 • Історичні аспекти розвитку курортів, курортної справи, теорії і практики курортології в світі та Україні. Поняття «здоров’я», сучасні методи його збереження та відновлення.

 • Здоровому все здорово

 • ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Лікувально-оздоровча місцевість

 • Особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси

 • Загальнопоширені природні лікувальні ресурси

 • Оздоровлення

 • 3. Протипоказання для відпочинку на курортах

 • Ускладнення здоровя, що найчастіше виникають на курорті та тактика їх усунення

 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Основні типи оцінювання курортних ресурсів (

 • Кліматотерапія

 • Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни курортна справа для студентів напряму підготовки 140101 Готельноресторанна справа


  НазваниеМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни курортна справа для студентів напряму підготовки 140101 Готельноресторанна справа
  АнкорMR_KS-ONAPT-2015_1.doc
  Дата23.12.2017
  Размер405 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаMR_KS-ONAPT-2015_1.doc
  ТипМетодичні вказівки
  #9048
  страница1 из 4
    1   2   3   4


  Міністерство освіти і науки України

  ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Кафедра ресторанно-готельної справи і туризму
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни

  «КУРОРТНА СПРАВА»

  для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання  Затверджено Радою зі спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа» і напряму підготовки бакалаврів 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

  Протокол № __ від «__» _________2015 р.

  Одеса ОНАХТ 2015

  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Курортна справа» для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Укл. Т. В. Стрікаленко, М. Л. Орлова. – Одеса : ОНАХТ, 2015. – 32 с.  Укладачі:

  Т. В. Стрікаленко, доктор медичних наук, професор кафедри ресторанно-готельної справи і туризму
  М. Л. Орлова, кандидат географічних наук, доцент кафедри ресторанно-готельної справи і туризму

  Відповідальний за випуск: завідувач кафедри ресторанно-готельної справи і туризму, кандидат технічних наук, доцент О. В. Дишкантюк

  Схвалено до видання Науково-методичною радою ОНАХТ

  Протокол № __ від «__» _________2015 р.  ЗМІСТ


  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  4
  Практична робота № 1

  Історичні аспекти розвитку курортів, курортної справи, теорії і практики курортології в світі та Україні. Поняття «здоров’я», сучасні методи його збереження та відновлення.
  5
  Практична робота № 2

  Кліматотерапія. Акліматизація та адаптація на курортах. Перша допомога при невідкладних станах та нещасних випадках на курортах.
  8
  Практична робота № 3

  Бальнеологія та її складові Особливості впливу на організм природних мінеральних вод. Методи бальнеологічного лікування.
  11
  Практична робота № 4

  Бальнеологічні та грязьові курорти в регіонах України Екологічні проблеми розвитку курортів України
  14
  Практична робота № 5

  Організація лікувального харчування на курортах Лікувальні дієти, показання для їх застосування.
  18
  Практична робота № 6

  Сучасні оздоровчі рекреаційні послуги на курортах
  22
  Практична робота № 7

  Аналіз основних показників діяльності та проблеми санаторно-курортного господарства України, шляхи їх подолання
  27


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
  30


  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Дані методичні вказівки призначені для вивчення та практичного засвоєння студентами основних положень курортології та курортної справи в Україні, а також аналізу його сучасного ринку та перспективи розвитку в світі.

  Мета проведення практичних занять – сформувати у студентів систему знань та навичок з організації курортної справи та здійсненню оздоровлення та лікування шляхом застосування лікувальних природних чинників для відновлення самопочуття, формування мотивації до здорового способу життя.

  Задачі, що вирішуються під час виконання практичних робіт - набуття практичних вмінь та навичок використання курортних факторів у сучасних рекреаційно-оздоровчих технологіях та забезпечення дотримання норм природоохоронного та санітарного законодавства, а також аналізу стану та перспектив розвитку курортної справи в державі.
  У результаті виконання практичних робіт, студенти повинні

  знати:

  • історію розвитку курортної справи;

  • основні тенденції розвитку курортної справи як окремої галузі, особливості організації і функціонування курортів;

  • загальну характеристику курортних факторів і їх використання у сучасних рекреаційно-оздоровчих технологіях;

  • систему рекреаційних комплексів та курортний фонд України, що створені для оздоровлення населення;

  • інноваційні методи та технології, що використовуються для покращення стану здоров’я на курортах світу та в Україні;

  • основні терміни, поняття, визначення та законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні,


  вміти:

  • формулювати основні поняття та положення курсу;

  • аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх використання для покращення стану здоров’я при різних захворюваннях;

  • знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та картографічну, Інтернет інформацію по основних темах курсу;

  • використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній діяльності;

  • створювати санаторно-курортний продукт з урахуванням нових оздоровчих підходів і технологій.


  Практичні роботи №№ 1-7 виконують студенти денної форми навчання, практичні роботи №№ 3-5 - студенти заочної форми навчання.

  Змістовий модуль 1.

  Розвиток курортів, теорії та практики курортології в країнах світу та в Україні

  . .
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

  Історичні аспекти розвитку курортів, курортної справи, теорії і практики курортології в світі та Україні. Поняття «здоров’я», сучасні методи його збереження та відновлення.
  Здоровому все здорово

  (народна мудрість)
  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ Ознайомитись з історією розвитку курортів в світі та в Україна та понятійним апаратом курортології. Вміти характеризувати складові та рівні здоров’я. Визначити завдання профілактики ускладнень здоров'я в контексті курортного відпочинку.
  ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Закон України «Про курорти» (2000 р.) містить наступні визначення:

  Курорт - освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з об'єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні;

  Курортна справа - сукупність усіх видів науково-практичної та господарської діяльності, спрямованих на організацію та забезпечення лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань із використанням природних лікувальних ресурсів;

  Лікувально-оздоровча місцевість - природна територія, що має мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші природні умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань;

  Особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси - ресурси, які рідко (не часто) зустрічаються на території країни, мають обмежене поширення або невеликі запаси у родовищах та є особливо сприятливими і ефективними для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань;

  Загальнопоширені природні лікувальні ресурси - ресурси, які зустрічаються в різних регіонах країни, мають значні запаси та придатні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань;

  Оздоровлення - комплекс впливів на організм з метою поліпшення самопочуття, зміцнення здоров’я.
  2. Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я).

  Складові здоров’я:

  1) фізичне здоров’я – природний стан організму, зумовлений нормальним функціонуванням усіх його органів і систем;

  2) психічне здоров’я характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги й пам’яті, ступенем емоційної стійкості, розвитком вольових якостей;

  3) духовне (моральне, соціальне) здоров’я – визначає сенс життя людини, її гармонійність як індивідуума у спілкуванні з іншими людьми. Невід’ємною частиною духовного здоров’я людини є її здатність до співпереживання та співчуття, добросовісність, доброзичливість, порядність, терпимість.

  Три взаємопов’язані рівні здоров’я:

  Суспільний – характеризує стан здоров’я населення загалом і виявляє цілісну систему матеріальних та духовних відносин, які існують у суспільстві. Сюди можна віднести рівень здоров’я країн і рівень здоров’я всього світу.

  Груповий - зумовлений специфікою життєдіяльності людей даного трудового чи сімейного колективу та безпосереднього оточення, в якому перебувають його члени. Саме в найближчому оточенні відбувається позитивний і негативний вплив на здоров’я.

  Індивідуальний - формується на основі фізіологічних і психічних особливостей індивіда та неповторного способу життя, який веде кожна людина.

  Рекреація (від. лат. recreatio – відновлення, польськ. rekreacja – відпочинок) - процес відновлення фізичних, духовних і психічних сил людини, що були затрачені у процесі трудової діяльності.
  3. Протипоказання для відпочинку на курортах:

  • загальні протипоказання, за наявності яких курортний відпочинок та лікування на курортах мають бути виключені:

   • пухлини, кровотечі будь-якого походження, особливо повторні,

   • інфекційні, венеричні та психічні захворювання у стадії загострення,

   • туберкульоз будь якої локалізації;

  - нефрити та інші захворювання нирок з порушенням їх функції;

  - гіпотиреоз та цукровий діабет в період загострення захворювання;

  • хвороби серцево-судинної системи з вираженими ознаками порушення кровообігу


  Ускладнення здоров'я, що найчастіше виникають на курорті та тактика їх усунення:

  1. тривале погіршення стану здоров'я, пов’язане з основним захворюванням

   • тактика: відміна раніш призначених процедур, корегування лікування

  1. алергічні реакції чи загострення хвороб аутоалергічного походження

   • тактика: відміна раніш призначених процедур, пошагове лікування;

  1. загострення супутніх, раніш не діагностованих хвороб (хронічного гастриту, поліартриту тощо)

   • тактика: корегування лікування;

  1. поява чи загострення психоневрологічної симптоматики (порушення сну, втомлюваність тощо)

   • тактика: корегування лікування;

  1. поява нових симптомів (наприклад: проноси чи закрепи, тахікардія, часте виділення сечі тощо). Допускається як тимчасове явище лише за умови успішного лікування основного захворювання

   • тактика: корегування лікування (за потреби)


  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  1. Назвіть чинники, що впливають на фізичне та психічне здоров’я людини

  2. Перерахуйте показники, якими характеризується суспільний рівень здоров’я.

  3. Назвіть фактори, що визначають здоров’я окремого індивіда.

  4. Назвіть основні складові профілактики ускладнень здоров'я на курорті

  5. В чому полягаю основні підходи до усунення ускладнень здоров'я на курорті?
  ЗАВДАННЯ

  1. Навести народні приказки та прислів’я, афоризми відомих особистостей про здоров’я.

  2. Підготувати повідомлення про історію розвитку одного з курортів Європи та України

  3. Дати визначення природних лікувальних ресурсів, курорту, курортології, курортної справи.
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

  2, 3, 4, 6, 8, 17, 22, 23, 25, 29, 30, 31.
  ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2
  Кліматотерапія. Акліматизація та адаптація на курортах. Перша допомога при невідкладних станах і нещасних випадках на курортах.
  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ Розглянути понятійний апарат, загальну характеристику курортних ресурсів, ландшафтів, клімату та біоклімату, медичної кліматології та кліматотерапії. Вміти надавати першу допомогу при невідкладних станах і нещасних випадках на курорті.
  ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ:

  1. Курортні ресурси – це природні об´єкти чи природні засоби впливу, що мають лікувальні властивості, встановлені протягом відповідних наукових досліджень чи за результатами багаторічної практики їх використання.

  Основні типи оцінювання курортних ресурсів (природно-кліматичних, неспецифічних та специфічних лікувальних чинників):

  • медико-біологічний

  • психолого-естетичний

  • технологічний

  Ландшафт – елемент оцінки курортних ресурсів регіону, який характеризують наступними складовими, важливими для оздоровлення відпочиваючих: рельєф, водні об´єкти та рослинний покрив (медико-біологічний тип оцінювання).

  Психолого-естетичний тип оцінювання ландшафту:

  • пейзажне різноманіття

  • унікальність (неповторність) та екзотичність (контрастність) природних комплексів

  • комфортність, виразність, типовість, новизна, інтенсивність впливу

  Біоклімат характеризує вплив клімату на організм людини (на будь-який живий організм) опосередковано клімат-утворюючими чинниками:

  • атмосферними (метеорологічними)

  • космічними (радіаційними)

  • телуричними (земними)

  Біоклімат і ландшафт присутні на всіх курортах і є основоположними при виборі лікувальної місцевості для курортного будівництва, планування та функціонального зонування як окремних оздоровчих закладів, так і курортних зон.

  Медична кліматологія - наука, що вивчає вплив окремих біокліматичних чинників та їх комбінацій на здоров´я (здорових різного віку, хворих з різноманітними синдромами чи захворюваннями).

  Кліматотерапія – засіб лікування з використанням природних та преформованих (штучних) біокліматичних чинників.

  Кліматичний курорт - тип курорту, на якому основним лікувальним чинником є кліматичні та мікрокліматичні особливості певної території. Кліматичні курорти світу: приморські (61%), гірські (24%), рівнинні (15%)
  Основні кліматичні курорти України:

  • приморські Азово-Чорноморського басейну – Бердянськ, Євпаторія, Кароліно-Бугаз, Шабо, Кирилівка, Маріуполь, Одеська група курортів, Очаків, Саки, Приморське, Скадовск, Сергіївка, Затока, Коблево та інші;

  • гірські (курорти Карпат) - Ворохта, Косів, Татарів, Чинадієво, Шешори, Яремча, Буковель, Ясиня та інші;

  • рівнинні - Святогірськ, Соледар, Біла церков, Боярка, Брюховичі, Заліщики, Качанівка, Конча-Заспа, Печора, Прохорівка, Сокилець, Соснівка та інші;

  • приморські ПБК (південного берегу Криму) – Алупка, Алушта, Гаспра, Гурзуф, Ласпи, Лівадія, Масандра, Симеїз, Кореїз, Судак, Феодосія, Ялта та інші;


  Адаптація – процес пристосування до інших умов існування, що супроводжується реакцією основних систем гомеостазу (зниженням імунітету, коливаннями артеріального тиску, підвищеною втомлюваністю, порушеннями сну, діяльності серцево-судинної системи, шлунку та кишківника, дихання тощо)

  Акліматизація - (лат. ad до, для и греч. klíma клімат) -

  • це неминучий процес адаптації організму протягом 3-5 днів до нових умов існування в кліматі навколишнього середовища;

  • це спосіб, яким організм нагадує про себе, «виявляючи свою зацікавленість та спроможність» в нових умовах існування в новому кліматі навколишнього середовища.
    1   2   3   4
  написать администратору сайта