Главная страница
Навигация по странице:

 • РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”КИЇВ – 2009

 • Метою та завданням навчальної дисципліни

 • Предметом навчальної дисципліни

 • Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати

 • Студент повинен вміти

 • Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки

 • Програма для студентів спеціальності 060100 Правознавство київ 2009 Робоча навчальна програма з дисципліни Державна реєстрація прав на землю


  Скачать 286.5 Kb.
  НазваниеПрограма для студентів спеціальності 060100 Правознавство київ 2009 Робоча навчальна програма з дисципліни Державна реєстрація прав на землю
  Анкорkaf_zem_metod_mat_Derzhavna_reyestraciya_prav_na_zemlyu.doc
  Дата07.04.2018
  Размер286.5 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаkaf_zem_metod_mat_Derzhavna_reyestraciya_prav_na_zemlyu.doc
  ТипПрограма
  #15416
  страница1 из 5
    1   2   3   4   5


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  Юридичний факультет

  кафедра трудового, земельного і екологічного права

  Державна реєстрація прав на землю
  РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
  для студентів спеціальності 6.060100 „Правознавство”

  КИЇВ – 2009

  Робоча навчальна програма з дисципліни

  «Державна реєстрація прав на землю».

  Укладач:

  к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.

  Лектор:

  к.ю.н., доц. Марусенко Р.І.


  Рецензент:

  к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

  Декан юридичного факультету

  д.ю.н. Гриценко І.С._______

  Погоджено

  з науково-методичною комісією

  «____»____________ 2009р.
  ____________________________

  Підпис голови НМК факультету

  Затверджено

  на засіданні кафедри трудового,

  земельного і екологічного права

  Протокол № 14

  від „30” червня 2009 р.

  ЗМІСТ


  І. ВСТУП 5

  ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 7

  1. Модульний контроль знань 7

  2. Підсумковий семестровий контроль. 7

  ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 8

  IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 9

  Змістовний модуль 1. 9

  1. Тематика лекцій, самостійної роботи студента. 9

  2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 12

  3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1. 14

  V. ЛІТЕРАТУРА 15

  VI. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: 28


  І. ВСТУП  Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

  Навчальна дисципліна «Державна реєстрація прав на землю» викладається студентам при підготовці за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 5 курсу денної, бакалавра 5 курсу заочної форми навчання та спеціаліста 6 курсу заочної форми навчання у 1 семестрі. Обсяг викладання дисципліни становить:

  5 курс д.ф. навч.

  5 курс з.ф. навч.

  6 курс. з.ф. навч.

  загальний обсяг викладання

  36

  36

  36

  з них:

  лекцій

  18

  8

  8

  самостійної роботи

  18

  28

  28


  Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та в порівнянні із законодавством інших країн, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства у вказаній сфері.

  Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регламентації процедури реєстрації прав на земельні ділянки, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

  Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про розмежування земель державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» тощо, та підзаконних актів, які спрямовані на регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки, відповідальності за порушення відповідних норм законодавства тощо. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права у сфері реєстрації прав на земельні ділянки.

  Студент повинен вміти: самостійно вирішувати практичні ситуації, пов’язані із здійсненням державної реєстрації прав на земельні ділянки, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, застосовувати норми законодавства при наявності складних та колізійних ситуацій тощо.

  Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Державна реєстрація прав на землю» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” та „магістр” за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається у 1 семестрі при підготовці за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 5 курсу денної, бакалавра 5 курсу заочної форми навчання та спеціаліста 6 курсу заочної форми навчання.

  Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідні поглиблені знання з земельного, цивільного права та суміжних галузей права: конституційного, адміністративного, господарського, кримінального тощо.

    1   2   3   4   5
  написать администратору сайта